Sign In

 

De naam Wereldhuis wil verbeelden dat wij samen met onze bewoners een meerkleurig
geheel vormen waarin ieder individu een plaats mag innemen met zijn eigen cultuur, geloof
en achtergrond.

Het Wereldhuis is toegankelijk voor onze specifieke doelgroep (b.v. voormalig asielzoekers,
vluchtelingen, slachtoffers van mensenhandel met een psychiatrische aandoening en of een
lichte verstandelijke beperking, maar kunnen ook afkomstig zijn uit Nederland)
Het Wereldhuis heeft respect voor iedere levensbeschouwing, religie en maatschappelijke
opvatting. Mits respectvol en met inachtneming van de bij ons geldende regels.
Wij sluiten ons aan bij het gedachtegoed van de WMO; op eigen kracht en vermogen
maximaal meedoen aan de samenleving en het te allen tijde verder versterken van de eigen
kracht, zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de bewoner.

Binnen onze organisatie staan de zorgvraag en de behoefte van de bewoner centraal. Door
het geven van de juiste en begrijpelijke voorlichting proberen wij hen te ondersteunen in het
maken van keuzes. Zelfbeschikking en keuzevrijheid zijn daarbij belangrijke waarden
waarbij wij bewoners bewust maken van hun eigen competenties, kracht en kennis. Het doel
is hiermee ook het gevoel van eigenwaarde te versterken en perspectief te bieden voor de
toekomst.

Essentieel in onze werkwijze is dat wij de bewoner niet zien als slachtoffer maar als mens.
In onze omgang met bewoners staan dan ook begrippen centraal als gelijkwaardigheid,
respect, normalisatie, participatie en volwaardig burgerschap. Door samenwerking met en
inspanningen van andere organisaties kunnen onze bewoners actief meedoen in de
samenleving. Zo nemen dagbesteding en andere activiteiten een belangrijke plaats in.

Door onze kleinschaligheid zijn wij in staat daar waar gewenst en nodig is snel te handelen.
Er wordt een open communicatie gehanteerd binnen een betrokken team van medewerkers
waardoor in de basis alles bespreekbaar is.

Locatie