Sign In

De Godelindeschool hanteert hoge kwaliteitsnormen ten aanzien van het onderwijs. Dat
komt onder andere tot uitdrukking in de zorg voor de leerlingen, de inhoud en organisatie
van het onderwijs, de professionaliteit van de leerkrachten en de betrokkenheid van de
ouders. In een stimulerende werkomgeving wordt elke leerling intensief begeleid, wordt er
naar behoefte herhalingswerk of verrijkingsstof aangeboden en wordt de voortgang
regelmatig getoetst.

In de samenstelling van het lesprogramma streeft de school naar het realiseren van een
optimaal leerrendement door het ontwikkelen van een resultaatgerichte werkhouding bij de
leerlingen. Daarbij worden ze geconfronteerd met het stellen van eisen en gestimuleerd tot
het dragen van eigen verantwoordelijkheid.
Door een onderwijskundig beleid te voeren dat gebaseerd is op de kwaliteit van de
leerkrachten, het lesprogramma en de leermiddelen beoogt de school elke leerling zo goed
mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs dat bij zijn of haar capaciteiten past.
Een deskundig en enthousiast team van leerkrachten staat garant voor een goede gang van
zaken. In deze resultaatgerichte cultuur ligt het accent niet alleen op de leerstof. Naast een
goede scholing op cognitief gebied is er ruimte voor culturele en sportieve onderdelen in het
lesprogramma. De vakken beeldend vormen, drama, dans, muziek en gymnastiek worden
door vakdocenten gegeven.

De pedagogische opdracht van de school maakt deel uit van het onderwijs, waarbij
samenwerking met ouders bij de opvoeding van hun kinderen van groot belang wordt
gevonden. Het schoolklimaat van de Godelindeschool kenmerkt zich dan ook enerzijds door
resultaatgericht onderwijs, anderzijds door het bieden van ontspanning, geborgenheid en
veiligheid aan kinderen op basis van wederzijds respect.

Locatie